Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh hay nhất

Có thể thấy tình yêu là 1 cái gì đó không thể thiếu trong cuộc sống vì vậy những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh hay nhất cũng không thể thiếu. Tình yêu cho ta thêm yêu đời, tình yêu cho ta niềm tin vào cuộc sống, và với tình yêu ta có động lực để làm nên tất cả.

Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh hay nhất
Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh hay nhất: A heart that loves is always young.

Đàn Ông Plus xin chia sẻ cho các bạn những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh hay nhất dưới đây nhé!

1. The roses of love glad the garden of life.

Những nụ hồng tình yêu làm đẹp vườn đời.

Lord Byron

2. A heart that loves is always young.

Trái tim đang yêu luôn luôn trẻ trung.

Ngạn ngữ Hy Lạp

3. May you live as long as you wish and love as long as you live.

Cầu mong bạn sẽ sống lâu chừng nào bạn muốn và yêu lâu chừng nào bạn sống.

Robert A Heinlein

4. Success in love consists not so much in finding the one person who can make you happy, as in escaping the many who could make you miserable.

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.

Khuyết danh

5. Love is like heaven, but it can hurt like hell.

Tình yêu là thiên đường, nhưng nó có thể đau đớn như địa ngục.

Khuyết danh

6. Jealousy is a disease, love is a healthy condition. The immature mind often mistakes one for the other, or assumes that the greater the love, the greater the jealousy – in fact, they are almost incompatible; one emotion hardly leaves room for the other.

Ghen tuông là căn bệnh, tình yêu là khỏe mạnh. Tâm hồn non nớt thường nhầm lẫn hai trạng thái này, hoặc cho rằng tình yêu càng lớn, ghen tuông càng mạnh – thực ra, chúng gần như không tương thích; cảm xúc này thường không để lại chỗ cho cảm xúc kia.

7. Những tình nhân ngày nay

Gửi cho nhau bông hồng bạc ướp hương
Phong kín trong hộp nhựa.
Phải chăng tình yêu là vậy
Yếu đuối trước những đổi thay?
Sao hồng không cứ hứng lấy gió mưa?
Cứ chóng tàn phù du, cứ tỏa ngát nồng hương mùa hạ?
Cứ cất lời thay cho tình yêu sống động
Cứ hát về những mùa hạ sắp sang?

Pam Brown

8. Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.

Robert A Heinlein

9. If you love something, set it free. If it returns, it’s yours forever. If it doesn’t, it wasn’t yours to begin with.

Khi bạn yêu điều gì, hãy để nó tự do. Nếu nó trở lại, nó sẽ mãi mãi thuộc về bạn. Nếu nó không trở lại, ngay từ đầu nó đã không phải là của bạn rồi.

Khuyết danh

10. Tôi không cần một người ngủ chung, mà tôi cần một người thức cùng.
Tôi không cần một người nói cùng, mà tôi cần một người lắng nghe.
Tôi không cần một người ăn chung, mà tôi cần một người nấu cùng.
Tôi không cần một người bước cùng, mà tôi cần một người dõi theo.

Khuyết danh

11. Love is the only thing that we can carry with us when we go, and it makes the end so easy.

Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng.

Louisa May Alcott

12. Love is a flower that grows in any soil, works its sweet miracles undaunted by autumn frost or winter snow, blooming fair and fragrant all the year, and blessing those who give and those who receive.

Tình yêu là một đóa hoa có thể mọc trên bất cứ mảnh đất nào, tỏa ra những điều kỳ diệu không thể bị cái lạnh của mùa thu hay băng giá của mùa đông khuất phục, nở rộ và ngát hương quanh năm, ban phúc cho cả những người đem tặng nó đi và những người nhận nó.

Louisa May Alcott

13. Be worthy love, and love will come.

Hãy xứng đáng với tình yêu, và rồi tình yêu sẽ đến.

Louisa May Alcott

14. Giving someone all your love is never an assurance that they’ll love you back! Don’t expect love in return, just wait for it to grow in their hearts. But if it doesn’t, be content it grew in yours.

Trao cho ai đó tất cả tình yêu không bao giờ đảm bảo được rằng họ sẽ yêu lại bạn! Đừng trông chờ tình yêu được đáp lại, chỉ đợi nó lớn dần trong trái tim đối phương. Nhưng nếu nó không lớn lên, hãy cảm thấy hài lòng rằng nó đã lớn lên trong trái tim bạn.

Khuyết danh

Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh hay nhất
Có thể thấy tình yêu là 1 cái gì đó không thể thiếu trong cuộc sống vì vậy những câu nói hay về tình yêu tiếng Anh hay nhất cũng không thể thiếu.

15. Rare as is true love, true friendship is rarer.

Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn.

La Fontaine

16. We cannot really love anyone with with whom we never laugh.

Chúng ta không bao giờ có thể thực sự yêu ai mà chúng ta chưa từng cùng cười.

Agnes Repplier

17. True love begins when nothing is expected in return.

Tình yêu thực sự bắt đầu khi ta không trông chờ được đáp lại.

Khuyết danh

18. Absence sharpens love, presence strengthens it.

Sự vắng mặt mài sắc tình yêu, sự hiện diện gia cố nó.

Thomas Fuller

19. There is more pleasure in loving than in being beloved.

Yêu thương mang lại nhiều lạc thú hơn là được yêu.

Thomas Fuller

20. A life filled with love must have some thorns, but a life empty of love will have no roses.

Một cuộc đời tràn ngập tình yêu hẳn cũng có cả gai, nhưng một cuộc đời không có tình yêu thì cũng chẳng có đóa hồng nào.

Khuyết danh

21. On the last analysis, then, love is life. Love never faileth and life never faileth so long as there is love.

Với phân tích cuối cùng, tình yêu là cuộc sống. Tình yêu không bao giờ thất bại và cuộc sống không bao giờ thất bại chừng nào còn có tình yêu.

Henry Drummond

22. I heard someone whisper your name, but when I turned around to see who it was, I was alone. Then I realized that it was my heart telling me that I miss you.

Em nghe thấy ai đó thì thầm gọi tên anh, nhưng khi quay lại, em chỉ thấy đơn độc mình em. Và rồi, em nhận ra chính là trái tim em đang bảo với em rằng: em nhớ anh.

Khuyết danh

23. Love is more than a noun — it is a verb; it is more than a feeling — it is caring, sharing, helping, sacrificing.

Yêu không chỉ là một danh từ – nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc – nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh.

William Arthur Ward

24. Missing someone is your heart’s way of reminding you that you love him.

Nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở rằng bạn yêu người ấy.

Khuyết danh

25. Life and love are very precious when both are in full bloom.

Cuộc sống và tình yêu đều vô cùng quý giá khi chúng đang nở rộ.

Louisa May Alcott

 Nếu bạn yêu thích với những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh hay nhất trên thì đón chờ bài tiếp theo tại đây nhé : Những câu nói hay về tình yêu

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.