HỒ THU
Thơ Vũ Thắm

Em cứ ngồi lặng lẽ
Hồ thu nước trong veo
Đôi mắt lành như lá
Mà nghiêng cả nắng chiều

Em cứ ngồi như thế
Mặc sao trời nổi trôi
Mặc hao gầy trăng ...