Mặc đời nghĩa cạn trần gian
Bụi trần rủ sạch mây ngàn vui bay
Ngẫm đời phút chốc no say
Mèo đen hoá cáo lòng thay đổi lòng

Trời xanh mây trắng mênh mông
Bảo giông mù mịt ...