TUỔI THƠ

Nhớ thưở bé, mỗi hè về với mẹ
Hai anh em kẻ chống người chèo.
Chiếc xuồng nhỏ chòng chành theo sóng nước.
Tuổi thơ nghèo, gắn chặt với giòng sông.

...