Người đã đi rồi theo giọt nắng tháng năm
Nhưng tin yêu vẫn âm thầm không vụt tắt

...